Prístupy do elektronických zdrojov


 Elsevier

 www.sciencedirect.com

 Publikácie vydavatežstva Elsevier      

 SCOPUS 

http://scopus.com/

 Bibliografické údaje, abstrakty, citácie

 WEB of Science 

http://wokinfo.com/

 Údaje o časopisoch registrovaných v SCI a SSCI

 Current Contents

 http://thomsonreuters.com

 Abstrakty z karentovaných časopisov

OLIB

http://www.cvtisr.sk/

 Knižnično-informačný systém

JASON

  http://jason.ulib.sk/netajade/jainjade.html      Elektronický systém zasielania full-textov

 

 

 

spä na úvodnú stránku