Zloženie výboru OSCHFTL

Meno a priezvisko

Funkcia

Pracovisko

Kontaktná adresa

Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.

predseda

FCHPT STU Bratislava

marian.koman@stuba.sk

Ing. Mária Čaplovičová, PhD.

podpredseda

PriF UK Bratislava

 caplovicova@nic.fns.uniba.sk

Doc. Ing. Blažena Papánková. PhD.

tajomník, hospodár

FCHPT STU Bratislava

blazena.papankova@stuba.sk

RNDr. Beata Butvinová, PhD.

predseda revíznej komisie

SAV Bratislava

Doc. Ing. źubomír Čaplovič, PhD.

člen výboru

MTF STU Trnava

lubomir.caplovic@stuba.sk

Ing. Matej Jergel, PhD.

člen výboru

SAV Bratislava

 fyzijerm@savba.sk

RNDr. źubor Dlháň, PhD.

člen výboru

FCHPT STU Bratislava

lubor.dlhan@stuba.sk

Doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD.

člen výboru

MTF STU Trnava

maria.behulova@stuba.sk

Prof. Ing. Ondrej Kysež, PhD.

člen výboru

UKF Nitra

 okysel@ukf.sk

Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.

člen výboru

MTF STU Trnava

maros.martinkovic@stuba.sk

spä na úvodnú stránku