späť

Stanovy

Odbornej skupiny chémie a fyziky tuhých látok

 

 1. Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok (dalej len OS) je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizácia s právnou subjektivitou s pôsobnostou v Slovenskej republike.

 2. Sídlo OS a jej adresa sú totožné s adresou zvoleného tajomníka výkonného výboru.

 3. OS nadväzuje na doterajšiu cinnost bývalej OS chémie a fyziky kryštálov SPCH pri CSVTS.

 4. Sídlom OS je Bratislava.


Clánok 2
Ciele a formy cinnosti

 1. OS usiluje o všestranný rozvoj poznania v oblasti chémie a fyziky tuhých látok a o vzdelávanie svojich clenov v tejto oblasti.

 2. OS podporuje a zabezpecuje výmenu vedeckých, technických a obchodných informácií formou konferencií a seminárov alebo iným vhodným spôsobom vyhladáva a odovzdáva svojim clenom informácie, ktoré pre nich môžu byt užitocné.

 3. OS usiluje o zjednotenie individuálnych a skupinových záujmov v oblasti chémie a fyziky tuhých látok a o vytváranie priaznivej atmosféry odbornej spolupatricnosti.

 4. OS podporuje a podla možnosti organizuje spoluprácu medzi pracovníkmi priemyslu, výskumných pracovísk a vysokých škôl.

 5. OS sa snaží nadväzovat a udržiavat spolupráce s obdobnými inštitúciami v zahranicí a sprostredkovávat kontakty pre jednotlivých clenov.

 6. OS sa vyjadruje k formám vyucovania chémie a fyziky tuhých látok na vysokých školách.


Clánok 3
Clenstvo v OS

 1. Clenskú základnu OS tvoria individuálni a kolektívni clenovia.

 2. Individuálnym clenom sa môže stat fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá o to písomne požiada a súhlasí so stanovami OS.

 3. Kolektívnym clenom OS sa môže stat právnická osoba (organizácia), ktorá o to požiada, súhlasí so stanovami OS a uzavrie s OS dohodu o kolektívnom clenstve. Kolektívny clen je v OS zastupovaný poverenou osobou, reprezentantom.

 4. Clenstvo zaniká rozhodnutím clena alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia.

 5. Práva clenov:
  - zúcastnit sa všetkých akcií a byt informovaný o cinnosti OS.
  - volit orgány a byt do nich volený.

 6. Povinnostou clenov OS je prispievat svojou cinnostou k plneniu cielov OS.


Clánok 4
Organizacná štruktúra OS

 1. Orgánmi OS sú Valné zhromaždenie, výkonný výbor a revízna skupina a sú volené na dobu 3 rokov.

 2. Valné zhromaždenie je vrcholným orgánom OS. Predstavuje zhromaždenie všetkých clenov OS. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne jedenkrát za volebné obdobie, schvaluje správu o cinnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, plán cinnosti a rozpocet. Valné zhromaždenie rozhoduje o ukoncení clenstva, má právo menit Stanovy.

 3. Výkonný výbor má 15 clenov. Volí predsedu, podpredsedu a tajomníka. Výkonný výbor riadi cinnost OS v období medzi Valnými zhromaždeniami.

 4. Revízna skupina (má dvoch clenov) uskutocnuje kontrolu hospodárenia a cinnosti OS, kontrolu dodržiavania stanov. O svojej cinnosti podáva správu na Valnom zhromaždení.

 5. Volba výkonného výboru a revíznej skupiny sa uskutocnuje korešpondencným spôsobom v dvojmesacnom období pred Valným zhromaždením. Volby organizuje výborom poverená trojclenná skupina a na Valnom zhromaždení výsledky spracuje a zverejní.

 6. V mene OS koná výkonný výbor a predseda.


Clánok 5
Hospodárenie

 1. Príjmy OS tvoria:
  - dotácie, dary a príspevky poskytnuté inými organizáciami,
  - príjmy z vlastnej cinnosti.

 2. O využívaní financných prostriedkov rozhoduje výkonný výbor.


Clánok 6
Záverecné ustanovenie

 1. Tieto stanovy nadobúdajú úcinnost dnom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 2. OS zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia, alebo v prípade, že pocet jej clenov klesne pod 20.


späť na úvodnú stránku